Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

26 ก.ค. 2566
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 มิ.ย. 2566
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

10 มี.ค. 2566
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การสร้างวัฒนธรรม no gift policy

01 มี.ค. 2566
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 ก.ย. 2565
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่น

20 ก.ย. 2565
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการ “เขาพระไนท์ฟู๊ดส์ Clean Food Good Taste” เพื่ออบรมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามสุขลักษณะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ “เขาพระไนท์ฟู๊ดส์ Clean Food Good Taste” เพื่ออบรมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามสุขลักษณะ องค์การบริหารส

15 ก.ย. 2565
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้บริการ ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

18 ส.ค. 2565
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่องกำหนดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณหน้าโรงเรียนวัดเขาพระ

16 ส.ค. 2565
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ​โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ด้วย 3R (Reduce Reuse and Recycle และการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก โดยการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะครัวเรือน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมพลังลดโลกร้อน” องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2565

10 ส.ค. 2565
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th