Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้


 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
          วัตถุประสงค์
มุ่งหวังที่จะให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระเป็นผู้นำในการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใส ทั้งการบริหารและการเมืองประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          เป้าหมายการพัฒนา
-     ทำให้ประชาชนได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดีและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นระยะเวลาการให้บริการสั้นและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
-     ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข่าวสาร การให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทั่วถึง
-     ส่งเสริมให้ความรู้กฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน
          แนวทางการพัฒนา
-     เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน
-     พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
-     เผยแพร่และอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายและอื่น ๆ
-     การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ
-     การปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน
-     การบริหารงาน “แบบบูรณาการ” ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจชุมชน
          วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระให้มีความมั่นคงมีทรัพยากรการเงินที่คงที่ มีเศรษฐกิจที่ดีส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนในเรื่องของผลผลิตของการเกษตรและสินค้าอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ
 
 
 
          เป้าหมายการพัฒนา
-  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระมีรายได้และระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รวมกลุ่มกันผลิตผลและอาชีพเสริมให้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต
-  ส่งเสริมและจัดอบรมเผยแพร่อาชีพและวิชาการต่าง ๆ ให้กับประชาชน
-  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ทันสมัย
-   พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชรา และผู้พิการ
          แนวทางการพัฒนา
-  พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-  ส่งเสริม แนะนำ อบรมกลุ่มอาชีพเสริมต่าง ๆ การสร้างตลาดสำหรับสินค้าของชุมชน
-  สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพและส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
-  พัฒนาระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีที่ทันสมัย
-  จัดหาสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ที่เพียงพอแก่การให้บริการแก่ประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อม
          วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระได้มีเส้นทางคมนาคมที่ครบถ้วน และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในทุกด้าน มีระบบประปาที่ดี มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอต่อการเกษตรและคมนาคมการระบายน้ำที่ดี มีระบบควบคุมการวางผังเมืองที่ดี มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ประชาชน
          เป้าหมายการพัฒนา
-  ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางให้การคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
-  ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำที่สะอาดในการอุปโภค บริโภค
-  ให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพที่เพียงพอ
-  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกหมู่บ้านและครอบคลุมทุกสภาพ และควบคุมดูแลไม่ให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางผังเมือง
-  จัดหาเทคโนโลยีนำมาใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชน
          แนวทางพัฒนา
-  พัฒนาเส้นทางคมนาคม
-  บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
-  นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติตามและให้บริการแก่ประชาชน
-  ส่งเสริม อบรม จัดตั้ง กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
-  ส่งเสริมให้มีการนำสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่
 
 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และ ยาเสพติด
          วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับและมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน สมาชิก ตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้างในตำบลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้านส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นสังคมที่เข็มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและในชุมชนที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
          เป้าหมาย
-  ส่งเสริมให้ประชาชน ผู้นำสมาชิก ข้าราชการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทุกเรื่อง และ
-  เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
-  ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่และไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
-  ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกครัวเรือน
แนวทางการพัฒนา
-  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
-  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
-  จัดหาอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในเรื่องการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
-  สนับสนุนกิจการเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยต่าง ๆ
-  สร้างชุมชนให้มีการสอดคล้องตรวจสอบควบคุมและดูแลในเรื่องของยาเสพติดเพื่อไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง
5. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา  สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
          วัตถุประสงค์
มุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ได้รับโอกาสในการศึกษาการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรู้รักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
          เป้าหมาย
-  เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาทุกคน
-  เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพ สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดี และมีประสิทธิภาพ
-  ส่งเสริมให้ประชาชนให้ออกกำลังและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง
-  ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
-  จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา
-  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน เด็ก เยาวชนและประชาชน
-  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เข้ามาใช้อินเตอร์เน็ตตำบล
 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา
-  ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
-  ส่งเสริมให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี
-  จัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับประชาชน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th