Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Responsive image
เมื่อวันที่ 30  มกราคม  2567  นายมานพ  ฉ่ำพงษ์สันติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ เลี้ยงเพลพระ ประจำปี  2567  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธ ศาสนา พัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้การเสียสละ
         
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2567