Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การส่งเสริมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
Responsive image
     องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้าง องค์กรสุขภาวะ”หรือองค์กรแห่งความสุข(HappyWorkplace) โดยมีเป้าหมายให้คนทำงานในองค์กรมีสุขภาพที่ดีในการทำงาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน มีทักษะและ ประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน มีความรักและผูกพันองค์กร และยั่งยืน มุ่งหวังว่าเมื่อข้าราชการมีความสุขในการทำงานแล้วจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน โดยการสร้างความสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace) ตามหลักการขององค์กรแห่งความสุข จะมุ่งให้ข้าราชการมีความสุข ใน 8 ด้าน
  1. 1.การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ  (Happy body)
      - อบต.เขาพระ ให้บริการ เขาพระฟิตเนส"  ฟรี  ตั้งแต่ 16.00-19.00 น. ทุกวันประตูจะเปิด-ปิดให้อัตโนมัติ
      - กิจกรรม ขยับเท่ากับการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค หรือบาสโลบ ประจำปีงบประมาณ 2566
  1. 2. การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร (Happy Heart)
    - การแบ่งปันกัน กรณีโอกาสพิเศษ เช่น เลี้ยงอาหาร/ขนมเพื่อนร่วมงานเนื่องในวันเกิด
    - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ออกพื้นที่ช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพให้แก่ ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม
3. การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร (Happy Society )
    - กิจกรรมปกป้องรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ป่าชุมชนเขาใหญ่) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปีงบประมาณ 2566
4. การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย (Happy Relax)
    - มีสภาพแวดล้อมหน่วยงานที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมพักผ่อน
5.การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ (Happy Brain)
  - การฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคล  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
 
6. การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ( Happy Soul )
   - การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  7. การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย ( Happy Money )
   - ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม โดยการหยอดกระปุกออมสินเพื่อเป็นการวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวัน
   - การส่งเสริมการฝึกอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
   - การมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เขาพระ เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมให้กับเด็กเล็กในสังกัด
8.การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ( Happy Family )
  - จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 เพื่อให้ความรู้ ในสิทธิและสวัสดิการต่างๆของผู้พิการ
  - การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเด็กนำขนมน้ำมาเลี้ยงเด็กๆมากมายเหลือแจกกลับบ้านกันไปทุกคน
 
         
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2566