Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
Responsive image
         วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09:00 น. นายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ณ ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
        เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดโดยนา
ยมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ

โดยในกิจกรรมประกอบด้วย 
                               -การบรรยาย การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
                                -พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
                              - การกล่าวนำคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
                              โดยนายมานพ ฉ่ำพงษ์สันติ และทุกคนได้ร่วมกันปฏิญาณตน
 
   
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2564