Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ พร้อมงานตีเส้นผิวจราจร หมู่ที่ 10 ด้วยวิธี e-bidding
           องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ พร้อมงานตีเส้นผิวจราจร หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะโอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,918,611.65  บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)
           
รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ 
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ พร้อมงานตีเส้นผิวจราจร หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะโอย
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ พร้อมงานตีเส้นผิวจราจร หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะโอย
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2567