Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ และร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ฯ หมู่ที่10
                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ พร้อมงานตีเส้นผิวจราจร หมู่ที่ 10 บ้านเขาชะโอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 วงเงินงบประมาณ 8,030,000.00 บาท (แปดล้านสามหมื่นบาทถ้วน)
                 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,918,611.65 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)
                 จึงนำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ พร้อมทั้งร่างขอบเขตงานทั้งโครงการ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567
               ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ  ตำบลเขาพระ  อำเภอ  เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  72120  โทรศัพท์  035-515497 หรือผ่านเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
http://www.khaopra.go.th/หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  โดยเปิดเผยตัว พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อไป

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 10
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 10
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.10
แบบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ม.10
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2567